Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...
hr
Βοηθήματα όρασης
Geemarc ClearView
DORO MemoryPlus 309dp
Αναγνώριση κλήσης
Τηλεχειρηστήριο
DORO HandleEasy 321RC
Για άτομα με μειωμένη όραση
Φωτομνήμες
Για ευκολία χρήσης σε ηλικιωμένους
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .